Saturday, 11 February 2017

chú thích 26


(1) Rainer Maria Rilke (1875-1923), Duineser Elegien, Die siebente Elegie.
(2) GKL
(3) Chu Phụng Sơn: nguyên văn Đan Phụng Sơn . § Ghi chú: chữ Hán chu viết gần giống chữ đan .
(4) Ai ai phụ mẫu, Sinh ngã cù lao: Thi Kinh có bài Lục nga cỏ nga cao lớn. Ông Vương Biều nhà Tấn đọc bài thơ ấy tới câu Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao , liền chảy nước mắt, học trò thấy thế, bỏ thơ Lục nga không học nữa. Vì thế nên thường dùng thơ này để chỉ người có lòng hiếu nhớ đến cha mẹ.
(5) kiển lư tê: xem Tô Thức : Hoài Cựu
(6) Sophocles (Σοφοκλῆς) (497-406 trước CN), Oedipus at ColonusNo comments:

Post a comment