Saturday, 11 February 2017

chú thích 26


(1) Rainer Maria Rilke (1875-1923), Duineser Elegien, Die siebente Elegie.
(2) GKL
(3) Chu Phụng Sơn: nguyên văn Đan Phụng Sơn . § Ghi chú: chữ Hán chu viết gần giống chữ đan .
(4) Ai ai phụ mẫu, Sinh ngã cù lao: Thi Kinh có bài Lục nga cỏ nga cao lớn. Ông Vương Biều nhà Tấn đọc bài thơ ấy tới câu Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao , liền chảy nước mắt, học trò thấy thế, bỏ thơ Lục nga không học nữa. Vì thế nên thường dùng thơ này để chỉ người có lòng hiếu nhớ đến cha mẹ.
(5) kiển lư tê: xem Tô Thức : Hoài Cựu
(6) Sophocles (Σοφοκλῆς) (497-406 trước CN), Oedipus at Colonuschú thích 27


(1) Blaise Pascal (1623-1662): Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste; on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. The last act is bloody, however charming the rest of the play may be; they throw earth over your head, and it is finished forever. Pensées (1670, ed. L. Brunschvicg, 1909) sect. 3, no. 210. Xem: http://www.seadict.com/en/en/blaise pascal
(2) GKL
(3) đem con trâu đất sét ...: nguyên văn nê ngưu nhập hải đem bỏ con bò bằng bùn đất vào trong biển thì nó sẽ rã ra ngay; ý nói cái gì đi mất rồi và không bao giờ trở lại nữa.
(4) bắc khâu: nguyên văn bắc mang . Bắc mang có hai nghĩa: 

1. Phần mộ, chỗ chôn người chết. 
2. Tên núi. § Chữ Hán khâu viết rất giống chữ mang .
(5) nghỉ đêm tại một ngôi nhà cũ nát: nguyên văn phá tự nhất túc 宿 nghỉ đêm tại một ngôi chùa cũ nát.
chú thích 25