Saturday, 11 February 2017

chú thích 27


(1) Blaise Pascal (1623-1662): Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste; on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. The last act is bloody, however charming the rest of the play may be; they throw earth over your head, and it is finished forever. Pensées (1670, ed. L. Brunschvicg, 1909) sect. 3, no. 210. Xem: http://www.seadict.com/en/en/blaise pascal
(2) GKL
(3) đem con trâu đất sét ...: nguyên văn nê ngưu nhập hải đem bỏ con bò bằng bùn đất vào trong biển thì nó sẽ rã ra ngay; ý nói cái gì đi mất rồi và không bao giờ trở lại nữa.
(4) bắc khâu: nguyên văn bắc mang . Bắc mang có hai nghĩa: 

1. Phần mộ, chỗ chôn người chết. 
2. Tên núi. § Chữ Hán khâu viết rất giống chữ mang .
(5) nghỉ đêm tại một ngôi nhà cũ nát: nguyên văn phá tự nhất túc 宿 nghỉ đêm tại một ngôi chùa cũ nát.
No comments:

Post a comment